FAQ

Wat is het doel van Stichting SOS Shaam?
SOS Shaam heeft als doel zorg te dragen dat inwoners in gebieden met grote armoede en/of slechte voorzieningen worden voorzien van primaire levensbehoeften, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van kleding, het verstrekken van voedsel(pakketten), het realiseren van voorzieningen met betrekking tot schoon water en onderdak, alsmede het (weder)opbouwen van en bijdragen aan educatievoorzieningen.

Wat is de missie en visie van SOS Shaam?
MISSIE
SOS Shaam heeft als missie het verbeteren van de leefomstandigheden voor mensen in gebieden met grote armoede en/of slechte voorzieningen. Er zijn altijd oorlogsgebieden, gebieden met slechte infrastructuur en gebieden waar er een tekort is aan primaire levensbehoeften. Door inwoners in deze gebieden te voorzien van onder andere primaire levensbehoeften wordt de situatie dragelijker.

VISIE
We voeren onophoudelijk actie voor primaire levensbehoefte en financiële ondersteuning van de inwoners in (ramp)gebieden met grote armoede en/of slechte voorzieningen.

Waar haalt SOS Shaam de middelen vandaan?
SOS Shaam is een non-profit organisatie. Dat houdt in dat de organisatie geen winstoogmerk heeft. De middelen die wij verkrijgen, om ons doel te verwezenlijken, zij op dit moment:

 • bijdragen (in geld en goederen) van individuen, die met het doel van de stichting sympathiseren en
 • sponsoren.

Wat betekent SOS Shaam?
De linguïstische betekenis van SOS Shaam is als volgt:

SOS: noodsignaal voor draadloze communicatie
Shaam (الشام)
: Shaam staat voor de regio grenzend aan de oostelijke Middellandse Zee. Dit gebied behelst: Syrië, Libanon, Palestina, Israël, Jordanië, Cyprus en de Turkse provincie Hatay.s en de Turkse provincie Hatay.

De oprichters van SOS Shaam hebben een islamitische achtergrond en hebben waarde gehecht aan de het woord Shaam omdat deze regio meerdere malen is benoemd door Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem). SOS Shaam zal zich later, met de wil van Allah ta’ala (God), ook inzetten voor gebieden buiten Shaam.

Omdat medeleven ook gevoeld wordt door het hart, zijn het onze harten die ons met elkaar verbinden. Daarom is gekozen voor de twee harten die met elkaar zijn verbonden.

Wie zijn de mensen achter SOS Shaam?
De oprichters en initiatiefnemers achter SOS Shaam zijn er veel. De in de statuten opgenomen oprichters (G. Ashruf als voorzitter, R. Muradin als penningmeester en E. Codfried als secretaris) fungeren als bestuurders maar zijn niet alléén de mensen achter SOS Shaam. Zo kent SOS Shaam een raad van bestuur die als functie heeft adviezen te geven over de strategie en ontwikkeling m.b.t. bestaande en nieuwe projecten. Maar ook de betrokken vrijwilligers zijn de mensen achter SOS Shaam. Ons beeld is dan ook dat ‘een ieder die zijn/haar bijdrage levert is onderdeel van SOS Shaam!’. Uiteindelijk doen we het met elkaar!

Wat voor kosten heeft SOS Shaam en hoe worden deze gedekt?
Operationele kosten (uitvoeringskosten). Het betreft voornamelijk kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project. Denk hierbij aan transportkosten, verschepingskosten, opslagkosten en kosten m.b.t. verpakkingsmateriaal. Alhoewel veel van de vrijwilligers bijdragen aan deze kosten is het vaak lang niet voldoende. D.m.v. sponsoring en collectebussen wordt getracht deze kosten te dekken zodat overige donaties zoveel mogelijk aan de doelgroep kan worden besteed.

Zakelijke kosten. Om conform de Nederlandse en Europese wetgeving te werk te gaan is het noodzakelijk dat er een officiële organisatie werd opgericht om ons doel zo goed en zuiver te kunnen bewerkstelligen. De kosten die hiermee gepaard gaan, zoals notariële kosten, website bankkosten etc., worden in eerste instantie betaald door de oprichters en vrijwilligers. 

Beloningsbeleid. SOS Shaam is een non-profit organisatie en heeft geen personeel in dient. Voor alle vrijwilligers (ook bestuurders) is er geen beloningsbeleid. Ook de bekende vrijwilligersvergoedingen wordt niet toegepast. Zo kunnen we streven naar een 100% donatie beleid. Een beleid wat er naar streeft om 100% van alle donaties in te zetten op de verschillende projecten. Eventuele kosten gemaakt door vrijwilligers of bestuurders welke ten behoeve van een project zijn gemaakt worden tegen werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Wie zijn de samenwerkende organisaties?
Voor elk project hebben we betrouwbare organisaties waar SOS Shaam samen mee werkt. Organisaties en individuen die ervaring hebben met soortgelijke projecten. Deze ervaring draagt niet alleen bij aan de groei van SOS Shaam maar zorgt er ook voor dat de goederen en donaties goed terecht komen. Een eis van SOS Shaam is dat een samenwerkende organisatie, in tegenstelling tot vele andere ‘goede doelen’, geen personeel in dienst heeft en er zoveel mogelijk wordt gewerkt met vrijwilligers die zich inzetten voor het gemeenschappelijk doel.

Voor het project Syrië – Aleppo werkt SOS Shaam o.a. met de volgende organisaties:

 • One Life Global Welfare (UK)
 • Sacred Life Charitable Trust (UK)
 • Restaurant Mevlana te Den Haag
 • Stichting De Gevleugelde Paard te Enschede
 • Moskee Noeroel Islam te Den Haag
 • De Weggeefwinkel
 • Moskee El Islam te Den Haag
 • Moskee Ar-Rahman te Noordwijk
 • Stichting Mevlana Helpt

(NOTE: met een samenwerkende organisatie wordt bedoeld: ‘een organisatie waarmee samen wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat de ontvangen goederen en gelden zo goed mogelijk terecht komen bij de doelgroep’. Dit zijn dus niet de organisaties waar kosten aan betaald moeten worden i.v.m. uitvoeringskosten en zakelijke kosten.)

Wat wordt gedaan met goederen die jullie niet (kunnen) gebruiken?
Goederen, hetzij kleding, voedsel, speelgoed etc, die niet gebruikt (kunnen) worden voor een specifiek project worden gedoneerd aan soortgelijke organisaties en/of doelgroepen die deze goederen wel kunnen gebruiken of worden bewaard voor andere projecten van SOS Shaam.

Heeft u een vraag en staat deze niet erbij? Neem dan contact op middels het contactformulier!